Specialisten in Narratieve Bedrijfsintelligentie (NBI)

Veranker visie en kernwaarden van uw bedrijf

Verbeter interne communicatie en teamcohesie

Creëer draagvlak voor belangrijke besluiten

Narratieve Bedrijfsintelligentie

Menselijke verhalen achter de zakelijke wijsheid

Narrative Business Intelligence (NBI) – door ons vertaald als Narratieve Bedrijfsintelligentie – is een gestructureerde methode voor het verzamelen, analyseren en delen van ervaringsverhalen van teams en individuen binnen een bedrijf om deze in te zetten voor organisatieontwikkeling, kennismanagement en teamcohesie.

Organisatieontwikkeling

Door succesverhalen of lessen uit het verleden te delen, kunnen bedrijven een gezamenlijke visie voor de toekomst opbouwen en medewerkers motiveren zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen. NBI maakt kaders duidelijk waarbinnen iedereen zich kan ontwikkelen en kan als input dienen voor leiderschapsprogramma’s.

Kennismanagement

In het domein van kennismanagement helpt NBI om stilzwijgende kennis – de niet-gedocumenteerde, ervaringsgebonden kennis die moeilijk over te dragen is – expliciet te maken en te delen. Dit maakt het mogelijk om waardevolle inzichten en ervaringen binnen de organisatie te behouden en te benutten, zelfs wanneer medewerkers de organisatie verlaten.

Teamcohesie

NBI draagt bij aan het versterken van de teamcohesie. Het helpt bij het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een sterke bedrijfsidentiteit. Dit resulteert in effectieve samenwerking en het behalen van gezamenlijke doelstellingen.

Voor wie we werken?

Ambitieuze bedrijven waar visie gedeeld wordt

Narratieve Bedrijfsintelligentie biedt meerwaarde voor snelgroeiende organisaties en bedrijven die actief zijn in veranderende markten. Daarnaast zijn er meer bedrijfstypen die voordeel behalen uit de NBI-methode.

Snelgroeiende bedrijven

In snelgroeiende organisaties kan het een uitdaging zijn om nieuwe medewerkers snel op de hoogte te brengen van de cultuur, waarden en de unieke manier van werken van het bedrijf. Door de inzet van Narratieve Bedrijfsintelligentie worden cultuur en kernwaarden van het bedrijf zichtbaar, waardoor nieuwe medewerkers sneller een gevoel van verbondenheid ontwikkelen en effectiever kunnen integreren in de organisatie.

Bedrijven in veranderende markten

In veranderende markten is het essentieel dat bedrijven zich aanpassen. Door iedereen te betrekken in dit proces ontstaan waardevolle inzichten die een bron van inspiratie vormen om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Het deelt ook impliciete kennis die anders moeilijk over te dragen is.

Sprake van bedrijfsopvolging

Bij bedrijfsopvolging kunnen waardevolle ervaringen en cruciale gebeurtenissen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van actuele uitdagingen. NBI documenteert deze kennis op een gestructureerde wijze om deze in de toekomstige strategie te kunnen integreren.

Innovatiegedreven bedrijven

Innovatie vereist creativiteit, experimenteren en het leren van fouten. Verhalen over eerdere innovatiesuccessen en -mislukkingen kunnen werknemers inspireren en aanmoedigen om nieuwe ideeën te verkennen. Dit stimuleert een cultuur van continue innovatie en leerbereidheid.

Projectgeoriënteerde bedrijven

Voor bedrijven die voornamelijk projectmatig werken, helpt NBI om lessen uit eerdere projecten te delen en als ‘best practices’ over te dragen. Dit zorgt ervoor dat waardevolle inzichten niet verloren gaan en bevordert een cultuur van continue verbetering.

Teamgerichte bedrijven

In teamgerichte omgevingen is de efficiënte overdracht van kennis cruciaal. NBI kan complexe ideeën, technieken en ervaringen op een toegankelijke manier overbrengen. Dit bevordert het leren en de ontwikkeling van vaardigheden binnen teams, waardoor de algehele prestaties verbeteren. Daarnaast zorgt NBI voor een diepere verbinding tussen teamleden. Door gezamenlijke ervaringen, successen en zelfs mislukkingen te delen, bouwen teams een gedeeld begrip en een gevoel van kameraadschap op.

Bedrijven geconfronteerd met spanningen op de werkvloer
Verhalen kunnen helpen om de onderliggende oorzaken van spanningen op de werkvloer te identificeren en te adresseren. Door ervaringen en perspectieven te delen middels de NBI-methode, kunnen werknemers elkaars standpunten beter begrijpen. Dit kan helpen bij het voorkomen van conflicten en het verbeteren van de werksfeer.

Spanningen op de werkvloer

Verhalen kunnen helpen om de onderliggende oorzaken van spanningen op de werkvloer te identificeren en te adresseren. Door ervaringen en perspectieven te delen middels de NBI-methode, kunnen werknemers elkaars standpunten beter begrijpen. Dit kan helpen bij het voorkomen van conflicten en het verbeteren van de werksfeer.

Onze indirecte opdrachtgevers

Als bron van informatie

Narratieve bedrijfsintelligentie is eveneens interessant voor indirecte opdrachtgevers. Dit zijn partijen die een opdracht verstrekken of doorverwijzen. Enerzijds omdat narratieve bedrijfsintelligentie meerwaarde biedt voor hun eigen dienstverlening, anderzijds omdat het een belangrijke informatiebron is voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Managementconsultancybureaus

Deze bureaus adviseren organisaties over bedrijfsstrategie en -processen. Narratieve bedrijfsintelligentie kan hen helpen de cultuur en de niet-tastbare aspecten van een bedrijf beter te begrijpen, wat essentieel is voor het vormen van een waardevol advies.

Organisatieadviesbureaus

Bureaus die zich richten op het optimaliseren van de organisatiestructuur en -efficiëntie. Narratieve Bedrijfsintelligentie biedt hen inzicht in hoe werknemers veranderingen ervaren en hoe deze het beste geïmplementeerd kunnen worden.

Coachingsbedrijven

NBI ondersteunt persoonlijke ontwikkeling en teamdynamiek die leiden tot zelfinzicht en betere samenwerking.

Fusie- en overnameadviseurs

Bij fusies en overnames is het begrijpen van de bedrijfscultuur cruciaal voor een succesvolle integratie. Narratieve bedrijfsintelligentie kan helpen om de nuances van beide bedrijfsculturen bloot te leggen en potentiële struikelblokken te identificeren.

Accountants

Hoewel accountants zich voornamelijk richten op financiële data, kan Narratieve Bedrijfsintelligentie hen voorzien van contextuele achtergrond die helpt bij risicobeoordeling en advisering over financiële beslissingen.

Venture Capitalists en Private Equityfondsen

Investeringsfondsen gebruiken narratieve bedrijfsintelligentie om dieper inzicht te krijgen in de mensen van bedrijven waarin ze overwegen te investeren. De verhalen achter de cijfers zijn een belangrijke indicatie voor de groeipotentie van bedrijven. Investeerders beoordelen niet alleen financiële data maar ook de ondernemersvisie. Het kan hen helpen om beter te begrijpen wat een bedrijf uniek maakt, de drijfveren achter het businessmodel en het aanpassingsvermogen van de ondernemer.

Franchiseorganisaties

Voor franchiseorganisaties biedt Narratieve Bedrijfsintelligentie een waardevolle methode om de potentiële franchisenemers te kunnen beoordelen. Door het analyseren van hun persoonlijke ondernemersverhalen kunnen franchisegevers beter inschatten of de kandidaten niet alleen de financiële middelen, maar ook de juiste instelling hebben om een succesvolle franchise te runnen. Het biedt een dieper inzicht in hun motivaties, hun vermogen om met uitdagingen om te gaan, en hoe goed ze de identiteit van het merk zullen vertegenwoordigen. Narratieve inzichten dragen bij aan een meer gefundeerde selectie van franchisenemers, wat cruciaal is voor de groei en het behoud van de kwaliteit van de franchiseketen.

Raden van Commissarissen

Deze bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de strategische richting van een bedrijf. Narratieve bedrijfsintelligentie biedt hen diepgaande inzichten in het bedrijf en zijn werknemers, wat essentieel is voor het maken van geïnformeerde beslissingen.

Voordelen van Narratieve Bedrijfsintelligentie

Verbetert inzicht, communicatie en innovatie

Narratieve bedrijfsintelligentie verschaft inzicht in bedrijfsprocessen, verbetert de interne communicatie, creëert draagvlak voor strategische besluitvorming en verhoogt medewerkersbetrokkenheid. Het stimuleert innovatie en fungeert als een effectief instrument voor kennisoverdracht door leerprocessen expliciet te maken. Voor nieuwe medewerkers is het een praktische leidraad om de bedrijfscultuur snel eigen te maken. Narratieve bedrijfsintelligentie is cruciaal voor het aantrekken van investeerders en het werven van jong talent.

Draagvlak strategische besluitvorming

Door de missie en visie van het bedrijf te vertalen in verhalen, wordt het voor medewerkers duidelijker waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Dit helpt om weerstand tegen veranderingen te verminderen en draagvlak voor nieuwe strategieën te creëren.

Verbetering interne communicatie

Verhalen zijn een natuurlijke manier voor mensen om informatie en ervaringen te delen. NBI faciliteert deze vorm van communicatie, waardoor complexe ideeën en concepten op een meer toegankelijke en boeiende manier worden overgebracht. Dit kan leiden tot een meer open communicatiecultuur waarin medewerkers zich gehoord, begrepen en gesteund voelen.

Inzicht in bedrijfsprocessen

Door het verzamelen en analyseren van verhalen binnen een organisatie biedt NBI unieke inzichten in de manier waarop taken worden uitgevoerd. Dit inzicht helpt bij het identificeren van procesverbeteringen en het waarborgen van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Verhoogde medewerkersbetrokkenheid

Doordat Narratieve Bedrijfsintelligentie medewerkers de kans geeft om hun ervaringen te delen, voelen zij zich meer betrokken bij de organisatie. Het erkennen en waarderen van hun bijdragen door middel van verhalen bevordert een gevoel van eigenaarschap en trots op hun werk. Betrokken medewerkers zijn doorgaans meer gemotiveerd, productiever en loyaler aan het bedrijf.

Stimulering van innovatie

Door het delen van succesverhalen en mislukkingen worden medewerkers aangemoedigd om buiten gebaande paden te denken en nieuwe ideeën te ontwikkelen, wat een innovatieve bedrijfscultuur bevordert.

Effectief instrument voor kennisoverdracht

NBI maakt impliciete kennis expliciet en toegankelijk. Dit versnelt leerprocessen en zorgt voor een effectievere overdracht van kennis en ervaringen binnen de organisatie.

Praktische leidraad voor nieuwe medewerkers

NBI helpt medewerkers om snel de bedrijfscultuur, waarden en normen te begrijpen en zich deze eigen te maken, wat bijdraagt aan een vlottere integratie in de organisatie.

Aantrekken van investeerders

Investeerders zoeken naar bedrijven met een duidelijke visie en solide bedrijfsvoering. NBI kan de unieke kwaliteiten en successen van een bedrijf op een overtuigende manier presenteren, wat het vertrouwen van potentiële investeerders kan winnen.

Werving en behoud van jong talent

Jongeren zoeken naar werk met betekenis en een inspirerende bedrijfscultuur. De verhalen die door NBI naar voren worden gebracht, kunnen de waarden en de dynamische aard van een bedrijf illustreren, waardoor jong talent zich aangetrokken voelt.

Waarom kiezen voor ELT-Lab

We begrijpen de dynamiek binnen bedrijven

ELT-Lab is in 2017 opgericht door Rob Wilders en Petra de Boer. Rob heeft 25 jaar ervaring in narratief onderzoek in de farmaceutische, financiële en technische sector. Petra heeft 25 jaar directie-ervaring binnen productie- en IT-organisaties. Door bedrijfskunde en sociale psychologie te integreren ontstond het idee van Narratieve Bedrijfsintelligentie en de oprichting van ELT-Lab. Het bedrijf opereert onafhankelijkheid, onpartijdig en garandeert een veilige omgeving voor vertrouwelijke gesprekken.

Kennis van bedrijfsdynamiek

ELT Lab heeft kennis van de specifieke dynamiek van het bedrijfsleven, wat zich vertaalt in de kwaliteit van hun interviews en de gesprekken die zij voeren. Deze expertise stelt hen in staat om de nuances en complexiteiten die kenmerkend zijn voor zakelijke omgevingen te herkennen en te begrijpen. Hierdoor kunnen zij diepgaande, relevante vragen stellen en betekenisvolle dialogen aangaan.

Garantie veilige omgeving voor vertrouwelijke gesprekken

Vertrouwelijkheid is cruciaal in het werk van ELT Lab. Zij waarborgen de privacy en veiligheid van de informatie die tijdens gesprekken wordt gedeeld, wat van vitaal belang is voor het verkrijgen van open en eerlijke feedback van medewerkers.

Onafhankelijk en neutraal

Als een onafhankelijke partij staat ELT Lab garant voor objectiviteit, wat essentieel is voor het bieden van onpartijdige analyses. Neutraliteit zorgt ervoor dat alle partijen binnen een organisatie vrijuit hun verhaal kunnen delen.

Ervaring in bedrijfskunde en sociale psychologie

De kennis van ELT Lab strekt zich uit tot de bedrijfskunde en sociale psychologie. Deze combinatie biedt een uniek perspectief op organisatiegedrag en -dynamiek en maakt het mogelijk om diepere menselijke drijfveren en interacties binnen bedrijfscontexten te begrijpen.

Specialisme in Narratieve Bedrijfsintelligentie

ELT Lab heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van narratieve bedrijfsintelligentie, een benadering die steeds meer wordt erkend voor het vermogen om complexe bedrijfsinformatie en -processen te vereenvoudigen en te verduidelijken.

Zeven narratieve producten die de bedrijfsintelligentie van uw bedrijf versterken

Oprichters Narratief

Persoonlijke drijfveren als fundament voor groei

Een narratief instrument dat zich richt op ondernemingen waar de waarden, visie en kernprincipes van de oprichters verweven zijn met het DNA van de organisatie. Dit verhaal dient als kompas voor het management, biedt houvast bij de werving van talent en andere HR-activiteiten, ondersteunt de ontwikkeling van strategieën, helpt bij het aantrekken van investeerders, en versterkt de branding en marketinginspanningen.

Meer informatie

KERNFUNCTIES

 • Voor organisaties die de idealen en principes van hun stichters als baken van hun bedrijfscultuur beschouwen.
  .
 • Vastleggen en uitdragen van oorspronkelijke missie en zienswijze.
  .
 • Als moreel en strategisch kompas voor het management om besluitvorming en bedrijfsvoering in lijn te brengen met de oorspronkelijke zienswijze. Geeft richting aan het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën.
  .
 • Biedt een fundament het werven en behouden van talent door snel een beeld te kunnen vormen over de grondprincipes van de onderneming.
  .
 • Trekt investeerders aan die zich identificeren met de kernwaarden van de oprichters.
  .
 • Inzet voor het versterken van branding en andere marketingactiviteiten door het authentieke verhaal van het bedrijf te delen.
  .
 • Verankert de unieke cultuur en waarden in alle lagen van de organisatie, wat bijdraagt aan een sterke bedrijfsidentiteit en versterking van bedrijfscultuur. Verhoogt de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers.

 

BIJZONDER GESCHIKT VOOR

 • Gevestigde bedrijven en start-ups die de zienswijze van hun oprichters willen verankeren.
  .
 • Bestaande organisaties die zich in een transitiefase bevinden en hun oorspronkelijke waarden willen herbevestigen.
  .
 • Managers en directors die de grondbeginselen van het bedrijf willen integreren in alle aspecten van de bedrijfsvoering.
  .
 • HR-managers die een beeld willen geven van de onderneming aan nieuwe werknemers. Tevens als leidraad voor gestelde beoordelingscriteria.
  .
 • Marketing managers die het authentieke verhaal van de onderneming willen opnemen in hun campagnes en werving van nieuwe opdrachtgevers.
  .
 • Ondernemingsraden die helderheid willen verschaffen over de grondslag waarmee het bedrijf is opgezet.

 

INDIRECTE OPDRACHTGEVERS

 • Organisatieadviesbureaus voor het ontwikkelen van leiderschapsontwikkeling.
  .
 • Werving en selectiebureaus om een beeld te schetsen bij potentiële kandidaten.
  .
 • Investeerders die een beeld willen vormen over de waarden en ambities van de oprichters.

Partner Narratief

Verenigt visies tot één krachtig verhaal

Een narratief instrument speciaal ontworpen voor zakelijke partnerschappen, om de drijfveren, gedeelde visie en aanvullende vaardigheden van (potentiële) partners te verhelderen. Dit product brengt tevens mogelijke obstakels in kaart, die op een veilige manier worden geïdentificeerd en besproken met alle betrokkenen. Het dient als solide grondslag voor zowel bestaande als toekomstige samenwerkingsinitiatieven.

Fusie Narratief

Weeft verschillende bedrijfsculturen tot één geheel

Dit narratieve instrument is bedoeld voor organisaties die een fusie of overname overwegen dan wel recentelijk zijn ondergaan. Ook kan het narratief gebruikt worden als ondersteuning voor een buy-in/buy-out. Dit narratief helpt bij het creëren van een gemeenschappelijk verhaal dat de geschiedenis, bedrijfscultuur en toekomstige doelen van de samengevoegde entiteiten integreert. Mogelijk belemmerende factoren zullen worden geïdentificeerd. Dit narratieve instrument werkt integratiebevorderend en ondersteunt bij het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie.

Transitie Narratief

Een zorgvuldige voorbereiding voor cruciale koerswijzigingen

Een narratief instrument dat bedrijven ondersteunt die een koerswijziging moeten doorvoeren om gezonde continuïteit te waarborgen. Dit product onderzoekt het gevoel van urgentie bij alle betrokkenen, vindt afstemming van visies en verduidelijkt ieders commitment. Mogelijke obstakels worden daarbij geïdentificeerd en besproken. Het vormt een krachtig instrument om eenheid en draagvlak te creëren in uw organisatie.

Evaluatie Narratief

Leer, verbeter en maak uw onderneming toekomstbestendig

Een narratief instrument voor omvangrijke projecten, met als doel lessen te trekken uit de praktijk. Dit narratief biedt diepgaand inzicht in problemen, perspectieven en oplossingen tijdens de uitvoering. Analyseert oorzaak-en-gevolgrelaties en formuleert aanbevelingen voor toekomstige initiatieven. Het dient tevens als gedegen casebeschrijving voor het verwerven van nieuwe projecten en versterkt de kennis van uw onderneming.

Stakeholders Narratief

De brug naar strategische synergie

Een narratief instrument dat zich richt op het afstemmen van behoeften als brug naar een strategisch partnerschap. Het is opgezet voor organisaties die de relaties met hun strategische afnemers en leveranciers willen verdiepen. Het doel is om begrip en vertrouwen te vergroten door het creëren van een gemeenschappelijke visie voor een meer geïntegreerde samenwerking.

Conflict Narratief

Bevordert begrip en vertrouwen om relationele hindernissen te overwinnen

Een narratief instrument dat zich richt om op een (juridisch) veilige manier inzicht te verkrijgen in de dynamiek van een zakelijk conflict of verstoorde werkrelatie. Perceptie en gevoelens van partijen worden in kaart gebracht, alsmede standpunten, belangen en doelstellingen. Partijen reflecteren op hun eigen rol in de ontwikkeling van het conflict. Er wordt een inventarisatie gemaakt in hoeverre het conflict invloed heeft op de omgeving van betrokkenen. Een belangenanalyse maakt deel uit van het Conflict Narratief, waarin ook gemeenschappelijke gronden nader onderzocht worden. Dit narratief legt de basis voor een constructieve dialoog, waarin partijen zelf onderzoeken welke oplossingen/afspraken denkbaar zijn om het conflict te beslechten. Zowel de narratieve interviews als de plenaire sessies vinden plaats onder strikte geheimhouding. De narratief analist is tevens als geregistreerd mediator ingeschreven bij de MfN (Mediation Federatie Nederland) en is opgenomen in het ADR (Alternative Dispute Resolution) register.